Conart e-learning
Pomiń KursyPomiń Zaloguj się
REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
www.e-szkoleniaconart.pl


ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa główne zasady i warunki korzystania z szkoleń e-learningowych udostępnianych na platformie e-learningowej dostępnej w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl.
 2. Właścicielem platformy e-learningowej, o której mowa w pkt.1 jest firma Conart Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-387 przy 11 Listopada 11.
 3. Każdy usługobiorca w tym również Kursant skierowany do odbycia szkolenia przez pracodawcę zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili złożenia zamówienia na usługę jak również zalogowania się do platformy e-learningowej.

ROZDZIAŁ II
DEFINICJE


 1. Usługodawca - Conart Sp. z o.o. z siedzibą: w Katowicach 40-387 przy 11 Listopada 11. KRS: 0000145983, Kapitał zakładowy: 50 000,00zł, NIP: 634-22-50-387, REGON: 273749380, Numer konta: PEKAO S.A. II o/Katowice Nr 05124029591111000031256467.
 2. Usługa - szkolenie organizowane przez usługodawcę dostępne odpłatnie poprzez platformę e-learningową.
 3. Platforma e-learningowa - witryna www, za pośrednictwem, której przeprowadzone zostaje szkolenie, dostępna w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl.
 4. Szkolenie - kurs udostępniony na platformie e-learningowej realizowany na stanowisku komputerowym.
 5. Zaświadczenie - dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
 6. Klient - usługobiorca, który zawiera z usługodawcą umowę dotyczącą świadczenia usługi szkoleniowej na rzecz siebie lub osób trzecich.
 7. Kursant - osoba odbywająca szkolenie.
 8. Formularz zgłoszeniowy - formularz znajdujący się na platformie e-learningowej, którego wypełnienie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na usługę.
 9. Numer formularza - numer generowany automatycznie znajdujący się na formularzu zgłoszeniowym.
 10. Login - unikalny identyfikator nadawany każdemu Kursantowi przez Usługodawcę. Służy do jednoznacznej identyfikacji Kursanta, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji.

ROZDZIAŁ III
ZAKRES USŁUG


 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi szkoleniowe:
  1. okresowe szkolenia w zakresie BHP w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) przeprowadzane na platformie e-learningowej dostępnej w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl,
  2. szkolenia o różnorodnej tematyce przeprowadzane na platformie e-learningowej dostępnej w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl.
 2. Zasady korzystania z usługi są określone oraz nieodpłatnie dostępne na stronie internetowej www.e-szkoleaniaconart.pl.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


 1. Parametry techniczne, które muszą być spełnione aby Klient mógł skorzystać z usługi o której mowa w pkt. 14 niniejszego regulaminu:
  1. posiadanie stanowiska komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie na monitorze plików zawartych na stronie www.e-szkoleniaconart.pl.
  2. posiadanie odpowiedniej przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies.
  3. posiadanie dodatkowych programów, potrzebnych do odtwarzania elementów zawartych na platformie e-learningowej.
  4. posiadane aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Parametry, o których mowa w pkt. 16 niniejszego regulaminu są szczegółowo określone i nieodpłatnie dostępne w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl.
 3. Złożenie zamówienia na usługę tzn. wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jak również zalogowanie na platformę e-learningową jest równoznaczne z :
  1. akceptacją niniejszego regulaminu przez Klienta i Kursanta,
  2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które wystąpiły w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.
 5. Czynniki o których mowa w pkt. 19 niniejszego regulaminu to:
  1. przerwy eksploatacyjne,
  2. awarie transmisji danych lub łączy telefonicznych,
  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  4. awarie urządzeń technicznych,
  5. okoliczności o charakterze siły wyższej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko uszkodzenia systemu informatycznego, sprzętu komputerowego, danych oraz innego oprogramowania wynikające z korzystania z usługi świadczonej przez Usługobiorcę.
 7. W przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem platformy e-learningowej Klient oraz Kursant może skontaktować się z administratorem platformy e-learningowej korzystając z adresu: platforma@conart.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator podejmie czynności w kierunku usunięcia nieprawidłowości.
 8. Podczas korzystania z usługi Klientowi oraz Kursantowi nie wolno dostarczać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym oraz mogących wprowadzać w błąd lub zagrozić uszkodzeniem lub zakłóceniem działania systemu informatycznego. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych czynności przez Klienta oraz Kursanta upoważnia Usługodawcę do uniemożliwienia dostępu do usługi bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz do nałożenia kary pieniężnej na Klienta i/lub Kursanta w wysokości pozwalającej na pokrycie strat poniesionych przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ V
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY


 1. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.e-szkoleniaconart.pl.
 2. Klient wypełniający wyżej wymieniony formularz równoznacznie potwierdza, iż jest osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.
 3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z:
  1. akceptacją wystawiania i przesyłania przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej,
  2. potwierdzeniem, iż Klient uważa za moment otrzymania faktury lub korekty do faktury wystawionej przez Usługodawcę moment otrzymania wiadomości e-mail na wskazany przez niego serwer pocztowy.
 4. Usługodawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 5. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF ( Portable Document Format).
 6. Adres e-mail, na który Usługodawca prześle fakturę za usługę Klient określa podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w odpowiednio do tego przeznaczonej rubryce. W przypadku nie wypełnienia przez Klienta wyżej wymienionej rubryki faktura zostanie wysłana do Klienta pocztą tradycyjną w formie papierowej.
 7. Wpłaty za szkolenie Klient dokonuje:
  1. wg. cennika znajdującego się w Internecie na stronie www.e-szkoleniaconart.pl.
  2. przelewem na rachunek : PEKAO S.A. II o/Katowice Nr 05124029591111000031256467,
  3. podając tytuł przelewu według następującego wzorca:
   e-learning_nazwa firmy_ilość zgłoszonych kursantów
 8. Opłata za kurs obejmuje:
  1. dostęp do platformy e-learningowej zawierającej materiały dotyczące zakupionego szkolenia,
  2. przeprowadzenie egzaminu końcowego (dot. usługi omówionej w pkt. 14a),
  3. wystawienie zaświadczenia,
  4. koszt wysyłki zaświadczenia,
  5. ewentualne konsultacje z inspektorem bhp poprzez e-mail (dot. Usługi omówionej w pkt. 14a).
 9. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu zaświadczenia wynikającego ze zgubienia, zniszczenia, konieczności zmiany danych osobowych w zaświadczeniu lub innych sytuacji nie wynikających z winy Usługodawcy koszty wystawienia duplikatu ponosi Klient.
 10. Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca:
  1. w ciągu 7 dni wystawia oraz przesyła fakturę do Klienta,
  2. w ciągu 3 dni roboczych na podane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail Kursantów wysyła indywidualne loginy oraz hasła dostępu do platformy e-learningowej. W załączniku wiadomości Kursant otrzymuje instrukcje obsługi platformy.
 11. Kursant ma dostęp do konta przez 30 dni od daty zalogowania (dot. usługi omówionej w pkt. 14a), w przypadku usługi omówionej w pkt.14b Usługodawca określa czas dostępu oraz nieodpłatnie udostępnia tą informację w Internecie na stronie www.e-szkoleniaconart.pl.
 12. Po upływie określonego czasu dostępu do platformy umowa o usługę ulega rozwiązaniu.
 13. Zaświadczenie o przebytym szkoleniu zostaje wysłane na adres wskazany przez Klienta:
  1. po zakończeniu szkolenia i pod warunkiem uzyskania przez Kursanta wymaganej ilości punktów z egzaminu końcowego tj. minimum 60% prawidłowych odpowiedzi (dot. Usługi omówionej w pkt. 14a).
  2. po zakończeniu szkolenia.
 14. Opłata za szkolenie Kursanta nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  1. Kursant nie otrzymał z egzaminu końcowego wymaganej ilości punktów o których mowa w pkt. 36a niniejszego regulaminu ( w przypadku o którym mowa kursantowi nie zostaje wydane zaświadczenie, a umowa ulega rozwiązaniu) (dot. Usługi omówionej w pkt. 14a).
  2. Kursant nie zalogował się do platformy e-learningowej w przewidzianym czasie dostępu mimo posiadania danych dostępowych.
  3. Kursant nie ukończył szkolenia w ciągu trzydziestu dni od momentu zalogowania do platformy e-learningowej udostępnionej przez Usługodawcę (dot. Usługi omówionej w pkt. 14a).
  4. Kursant nie ukończył szkolenia w przewidzianym czasie dostępu do platformy e-learningowej (dot. Usługi omówionej w pkt. 14b).
 15. W przypadku gdy Klient chce otrzymać zaświadczenie przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o tym fakcie w wiadomości e-mail przesłanej na adres platforma@conart.pl oraz ponieść koszty tej przesyłki.

ROZDZIAŁ VI
REKLAMACJE


 1. W przypadku nieprawidłowego działania platformy e-learningowej Kursant jest zobowiązany poinformować o tym fakcie administratora platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres platforma@conart.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, a informacja zwrotna zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.
 3. Zgłoszenie dotyczące reklamacji powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko osoby składającej reklamacje,
  2. opis sytuacji będący przyczyną reklamacji.
 4. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym wynikającym z umowy oraz niniejszego regulaminu przysługuje Klientowi w przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

ROZDZIAŁ VII
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Poprzez złożenie zamówienia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Internetowej www.e-szkoleniaconart.pl lub poprzez rejestracje na platformie e-learningowej Klient i/lub Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przepisy krajowe) wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych przez Usługodawcę. Administratorem danych osobowych jest Conart Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-387 przy 11 Listopada 11.
 2. Klient oraz Kursant mają prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawne.
 3. Zmiany o których mowa w pkt. 44 niniejszego regulaminu dokonuje Usługodawca na prośbę Klienta.
 4. Usługodawca zapewnia iż pozyskane dane nie będą udostępniane osobą trzecim, pomijając sytuacje w których ujawnienie danych wymagane jest przez przepisy prawa.
 5. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, wiążących umów lub obowiązujących przepisów prawnych Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub Kursanta w zakresie pozwalającym na ustalenie odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi usługobiorcę o niedozwolonych czynnościach z żądaniem ich zaprzestania oraz powiadomi go o przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionym celu.

ROZDZIAŁ VIII
OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy (Klientowi oraz Kursantowi) treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, publiczne odtwarzanie oraz rozpowszechnianie udostępnionych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 1. Korzystanie z platformy e-learningowej udostępnionej przez Usługodawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia platformy e-learningowej na czas potrzebny do dokonania niezbędnych zmian, napraw oraz ulepszeń treści.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień regulaminu bez podawania przyczyny, który obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia go w Internecie pod adresem www.e-szkoleniaconart.pl. Usługobiorcy korzystający w czasie zmiany regulaminu z usługi, zostaną poinformowani o dokonanej zmianie oraz o możliwości wypowiedzenia umowy drogą e-mailową.
 4. Prawo Polskie jest prawem właściwym dla umów zwieranych z Usługodawcą.

ROZDZIAŁ IX
PLIKI COOKIES


 1. Pliki „cookie” to dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu Kursanta, dzięki czemu serwer będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację Kursanta. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, by całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie na komputerze/innym urządzeniu użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Platformy e-learningowej. Niedokonanie takiej zmiany oznacza, że pliki cookie będą umieszczone na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje na komputerze/innym urządzeniu użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Plików cookie używamy na platformie e-learningowej w celach: technicznych (do uwierzytelniania zarejestrowanego uczestnika i pamiętania tzw. klucza sesji ), dydaktycznych (do zapamiętania postępów w produktach szkoleniowych działających na platformie), rozpoznania pierwszego wejścia na stronę portalu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików cookie.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 Października 2011r. Aktualizacja regulaminu: 11 Maj 2018r.
Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 Dziś poniedziałek, 15 lipca 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Pomiń Zapraszamy na:

Zapraszamy na: